[NL] Dept of Justice using prostitute murder suspect as guinea pig — (Algemeen Dagblad)

SSRI Ed note: Dutch Justice Department decides to test a defendent's claim that paroxetine (Paxil) caused him to become violent in a personalized double-blind test.

To view original article click here

Algemeen Dagblad

June 2, 2015

Article in Dutch, translated below:

Justitie gaat een van moord verdachte man gebruiken als proefkonijn. In een poging om de moord te verklaren, ondergaat de verdachte experimenten met het antidepressivum paroxetine.

In januari 2013 werd prostituee Mariyana Lenarova (43) in de Groningse binnenstad om het leven gebracht. De moeder van twee kinderen bezweek in haar eigen peeskamer aan de gevolgen van meerdere messteken. In de buurt werden twee grote vleesmessen gevonden.

Vijf dagen na de moord werd verdachte Fokko F. opgepakt. De nu 46-jarige man kan zich naar eigen zeggen niets meer herinneren van zijn bezoek aan de prostituee. Hij slikte in die tijd het omstreden antidepressivum paroxetine (Seroxat), een medicijn dat volgens onderzoekers kan leiden tot heftige agressie.

Op initiatief van zijn advocaat Paul van Jaarsveld en met instemming van F. doen onderzoekers proeven in een klinische en gesloten omgeving. ,,Hij wordt eerst teruggebracht tot de dosering die hij in de periode van de moord zegt te hebben gehad”, aldus zijn raadsman. ,,Dan worden er wijzigingen aangebracht in de dosering om te kijken of hij ontregeld raakt. Dat doen ze onder meer met placebo’s.”

,,Dit gebeurt dubbelblind”, legt de advocaat uit. ,,Mijn cliënt weet niet wanneer de medicatie aangepast wordt en het verzorgend personeel ook niet, zodat zij de uitkomsten niet kunnen beïnvloeden.” Van Jaarsveld is er overigens niet zeker van dat zijn cliënt schuldig is aan de moord op de prostituee. ,,Maar stel dat hij het wel gedaan heeft, dan moet daar een reden voor zijn. Het is van belang dat de rechter precies weet onder welke omstandigheden het delict is gepleegd.”

Niet agressief
De raadsman hoopt dat uit het experiment zal blijken dat F. inderdaad vanuit het niets agressief kan worden van schommelingen in de dosering. Volgens Van Jaarsveld is uit het strafdossier geen enkele andere verklaring te halen voor een plotselinge geweldsuitbarsting.

De raadsman sluit niet uit dat het gebruik van paroxetine kan leiden tot ontslag van alle rechtsvervolging. Dat zou een celstraf uitsluiten, wel kan aan de moordenaar dan een maatregel worden opgelegd, zoals een gedwongen behandeling. Het experiment begint in juli. De rechtszaak volgt pas na de zomer.

Het middel paroxetine duikt steeds vaker op tijdens rechtszaken. De advocaat van de in 2014 voor moord veroordeelde Ids I. sprak eerder al van ‘een maatschappelijk probleem’. Ook haar cliënt zou onder invloed van het middel gehandeld hebben. Zijn zaak loopt nog bij de Hoge Raad. Eerder kwam een rechter in Groningen in een ernstige bedreigingszaak tot een aanzienlijke lagere straf vanwege de invloed van paroxetine. Ook in de dubbele moordzaak in Baflo speelt het middel een rol.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat sommige mensen genetisch gevoeliger zijn voor het middel paroxetine. Zij lopen een verhoogd risico om gewelddadig te worden.

R0ugh Translation to English:

Dept of Justice using prostitute murder suspect as guinea pig

Original Source Dutch newspaper (widely-read tabloid) Algemeen Dagblad

Published 2nd June 2015

Update: The Dutch Justice Department will use a man accused of murder as a guinea pig. In an attempt to explain the murder, the suspect will undergo experiments with the antidepressant paroxetine.

In January 2013 prostitute Mariyana Lenarova (43) was killed in the city of Groningen. The mother of two children died as the result of multiple stab wounds in her “business room”.  Two large meat knives were found nearby.

Five days after the murder, the suspect Fokko F. was arrested. The man, who is now 46, says he cannot remember his visit to the prostitute. At the time he was taking the controversial antidepressant paroxetine (Paxil), a drug that according to researchers can lead to extreme aggression.

On the initiative of his lawyer, Paul van Jaarsveld, and with the agreement of F., researchers will carry out experiments in a clinical and secure environment. “His dosage is first being reduced to the level at which he claims to have been on at the time of the murder, ” said his lawyer. “ Then changes will be made to the dosage to see if he becomes disordered. This will be done using, amongst other things, placebos. ”

“This experiment will be double-blind,” the lawyer explains. “ My client will not know when the medication is being adjusted and nor will the nursing staff, so they cannot influence the outcome. ” Besides, Van Jaarsveld is not even sure that his client is guilty of the murder of the prostitute. ” But if he did it, then there must be a reason for it. It is important that the judge knows the circumstances under which the offence was committed. ”

Not aggressive

The lawyer hopes the experiment will show that F can indeed suddenly become aggressive as a result of fluctuations in dosage. According to Van Jaarsveld there is no other explanation from the criminal file for a sudden outbreak of violence.

The lawyer does not rule out that the use of paroxetine may lead to dismissal of any prosecution. That would rule out a prison sentence, but a measure such as a forced treatment could be imposed on the murderer. The experiment starts in July. The trial [court proceedings] does not start until after the summer.

The drug paroxetine pops up increasingly during lawsuits. In 2014 the lawyer for convicted murderer Ids I. previously spoke of “a social problem”. Her client had acted under the influence of the drug. His case is still pending in the Supreme Court. In a previous ‘serious threat’ case, a judge in Groningen significantly reduced the sentence because of the influence of paroxetine. The drug is also implicated in the double murder case in Baflo.

International research shows that some people are genetically susceptible to the drug paroxetine. They are at increased risk of becoming violent.